HCL Nr. 22 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Contractele de inchiriere si actele aditionale la acestea mentionate in anexa nr.1,

– Codul civil,

– Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

– Normele metodologice din data de 27 septembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Legii nr.152/15.07.1998, aprobate prin HG nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.251/2016,

– Legea nr.114/1996 a locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare,

– HCL nr.50/30.04.2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile in orasul Eforie pentru anul 2021, modificata si completata.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (3)  lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba cererile privind prelungirea contractelor de inchiriere din anexa nr.1, conform art.8 alin.5 din Legea nr.152/15.07.1998, republicata.

Art.2 – Se prelungeste termenul de locatiune a contractelor de inchiriere din anexa nr.1, cu un an, de la data expirarii contractelor (coloana nr.12 din anexa nr.1).

Art.3 – Se aproba actul aditional cadru, conform anexei nr.2.

Art.4 – Pana la data de 31.03.2021 se vor incheia actele aditionale la contractele de inchirere din anexa nr.1. In cazul in care titularul nu incheie actul aditional pana la data de 31.03.2021, va elibera si preda locuinta fara nici o pretentie, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantei judecatoresti si fara nici o formalitate prealabila, pana la data de 30.04.2021.

Art.5 – Chiria va fi calculata de Directia Economica in functie de coeficientii de ponderare a chiriei, in functie de venituri si alti coeficienti, conform prevederilor legale.

Art.6 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.7 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 22

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut