HCL Nr. 31 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5)

ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 595 mp si o suprafata indiviza de 24,25 mp din suprafata totala de 97 mp care reprezinta cale de acces

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019,

– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, art.2 si art.3 lit.a, art.4 alin.9 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.209/26.11.2020 privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului,

– Plan de situatie intocmit de Biziru Cristian Stefan in data de 17.07.2020,

– Raportul de evaluare realizat de SC Geco MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5), din care a rezultat o valoarea de piata de 85,80 euro/mp, fara TVA,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, numar de inventar 4517-595 mp, 4518-97 mp,

– Dispozitia Primarului Orasului Eforie nr.196/2019 din care rezulta o valoarea de referinta pentru terenurile din zona de impozitare A, Eforie Sud, de 95 euro/mp.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5), ce stabileste pretul minim de vanzare de 85,80 euro/mp pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 595 mp si o suprafata indiviza de 24,25 mp din suprafata totala de 97 mp care reprezinta cale de acces, identificat in planul de situatie intocmit de Biziru Cristian Stefan, in data de 17.07.2020.

Art.2 – Raportul de evaluare realizat de GECO  MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de vanzare face parte integranta din prezenta hotarare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aproba vanzarea directa a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 595 mp si o suprafata indiviza de 24,25 mp din suprafata totala de 97mp care reprezinta cale de acces, identificat in planul de situatie intocmit de Biziru Cristian Stefan, in data de 17.07.2020, catre Nastase-Silivestru Georgiana-Laura (CNP 2790803441535) si Nastase-Silivestru Alina-Manuela (CNP 2860312460024).

Art.4 – Se aproba ca valoarea de vanzare sa fie de 85,80 euro/mp, fara TVA.

Art.5 – Contractul de vanzare cumparare se va incheia daca Nastase-Silivestru Georgiana-Laura (CNP 2790803441535) si Nastase-Silivestru Alina-Manuela (CNP 2860312460024)  sunt proprietarele imobilului constructie care face obiectul Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.871/28.07.2006   si acesta nu este grevat de sarcini. Daca imobilul constructie care face obiectul Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.871/28.07.2006 este grevat de sarcini in favoarea unui tert, se va prezenta acordul acestuia privind cumpararea terenului de catre Nastase-Silivestru Georgiana-Laura (CNP 2790803441535) si Nastase-Silivestru Alina-Manuela (CNP 2860312460024). In caz contrar, prezenta hotarare isi inceteaza valabilitatea.

Art.6 – Prezenta hotarare se pune in executare cu respectarea HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Orasului Eforie.

Art.7 – In situatia in care Orasul Eforie este obligat sau nevoit sa rascumpere acest teren, pretul de cumparare va fi egal cu pretul vanzarii lui, indifferent de cine este proprietar la momentul rascumpararii.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.9 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..12……. voturi “pentru”, …..5… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 31

Sari la conținut