HCL Nr. 37 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind modificarea titularului si a membrilor familiei din Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014, Act aditional nr.148/18.09.2019

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Adresa inregistrata la Primaria Eforie cu nr.4189/22.02.2021,

– Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014,

– Act aditional nr.148/18.09.2019 la Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014,

– HCL nr.98/2013 privind transmiterea in administrarea SC Efo Publiserv SA a unor imobile proprietatea Orasului Eforie, cu completarile si modificarile ulterioare,

– HCL nr.149/23.08.2013 privind  completarea HCL nr.98/26.04.2013,

– HCL nr.244/28.11.2018 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatiei de locuinte administrate de SC Efo Urban SRL,

– Legea nr.114/1996 privind locuintele, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

– Codul civil.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (3)  lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Se modifica titularul si membrii familiei din Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014, Act aditional nr.148/18.09.2019, astfel:

  1. NIGA RODICA – titular,
  2. NIGA NICOLAE-AUREL – fiu,
  3. VRINCEANU STEFAN – ginere,
  4. VRINCEANU MARIA-MELISA – nepoata,
  5. VRINCEANU ESTEBAN-LIVIU – nepot.

Art.2 – Se va incheia act aditional la Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014.

Art.3 – Actul aditional se va incheia de catre SC Efo Urban SRL.

Art.4 – Pentru incheierea actului aditional, beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoatele conditii:

-sa aiba achitate toate taxele la bugetul local Eforie, respectiv la administratorul locuintei ocupata in prezent,

-sa indeplineasca conditiile restrictive, respectiv accesul la o locuinta din fondul locativ, prevazute de legislatia in vigoare.

Art.5 – Pana la data de  31.03.2021 se va incheia actul aditional la Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014. In cazul in care titularul nu incheie contractul de inchiriere pana la data de 31.03.2021 si nu indeplineste conditiile specificate la art.4 din prezenta, va elibera si preda locuinta fara nici o pretentie, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantei judecatoresti si fara nici o formalitate prealabila, pana la data de 30.04.2021.

Art.6 – La expirarea perioadei sau la notificarea Serviciului Politie Locala sau DADPP, va elibera spatiul locativ fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantei judecatoresti si fara nici o formalitate prealabila.

Art.7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 37

 

Sari la conținut