Consiliul Local Eforie

HCL 43 din 31.03.2020

Art. 1 – În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut în HCL nr. 41/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru Oraşul Eforie pentru anul 2020 precum şi prin alte hotărâri ale Consiliului Local Eforie se prorogă pentru 30 iunie inclusiv. Art. 2 Termenul de 30 iunie 2020 se aplică şi pentru acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al oraşului Eforie, pentru depunerea declaraţiilor de impunere al căror termen prevăzut era 31.03.2020. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie …

citește mai mult

HCL 42 din 31.03.2020

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija Secretarului General al oraşului Eforie …

citește mai mult

HCL 41 din 31.03.2020

Art. 1 – Se aprobă completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019, în sensul că la Capitolul IV Funcționarea Consiliului local, după articolul 32 se introduce un nou articol 321, cu următorul cuprins: Art. 32– În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte asemenea situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local …

citește mai mult

HCL 40 din 31.03.2020

Art. 1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Eforie. Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie. Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie …

citește mai mult

Primăria Oraşului Eforie


Sediul – Eforie Sud Str. Progresului nr. 1, Cod poştal 905360, Jud. Constanţa

Telefon 0241/748633; 0241/748149 | Fax 0241/748979

Pagina de internet www.primariaeforie.ro | Email secretariat@primariaeforie.ro

Skip to content