PROCES VERBAL 21.12.2023

Încheiat astăzi, 21.12.2023, în sedință ordinară a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 391 /15.12.2023.
La ședință sunt prezenți: Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, Ciocănel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Munteanu Dumitru,  Nagy Cătălin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor , Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia, Tode Antonela și Tudor Silviu-Antonio.
 
Lipsește: dna. Abdula Doina-Geta.
 
Participă: dl. Primar – Robert-Nicolae Șerban, dl Preoteasa Gabriel-Secretar general, dl. Manea Daniel Director Executiv DADPP, dl. Alexandru Bucureșteanu, Șef Serviciu JCAAS.
 
Domnul Orbocea Daniel – Victor este președinte de ședință conform H.C.L. nr. 333 din 13.12.2023.
 
Dl. Orbocea: Bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi.  Avem pe ordinea de zi aprobarea proceselor verbale de ședință din data de 29.11.2023, 13.12.2023 și 20.12.2023, 18  puncte inițiale, din care 3 au fost retrase și 6  puncte suplimentare.
Dnul Orbocea – Supun la vot ordinea de zi.
Se înregistrează 14  voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit din sală)
Dnul Orbocea – Mulțumesc.
 
Dl. Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal de ședință ordinară din data de 29.11.2023.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit din sală)
 
Dl. Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal de ședință extraordinară din data de 13.12.2023.
Se înregistrează 13 voturi „pentru” (dl. Ciocănel nu participă, dl Chiru este ieșit din sală)
 
Dl. Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal de ședință extraordinară din data de 20.12.2023.
Se înregistrează 14 voturi „pentru” (Dl. Chiru este ieșit din sală)
 
PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 301 / 29.11.2023  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2024
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit)
 
PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului orașului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2023.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit)
 
PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 155 din 23.08.2017.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit)
 
PCT. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea plații in avans parțial a ratelor ramase aferente prețului de vânzare a locuinței de tip ANL situata in Eforie Nord, str. 23 August nr. 16, Bl. D, etaj 3, ap. 15, jud. Constanța.
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. (Dl. Chiru este ieșit)
 
PCT. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății EFO URBAN SRL încheiate la data de 31.12.2022, a raportului de gestiune al administratorului şi descărcării de gestiune a administratorului raportat la situațiile aprobate.
Dl. Orbocea– Proiectul de hotârâre a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.
 
PCT. 6 – Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor din administrația locală Eforie.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”. (Dl Chiru a revenit în sală).
 
PCT. 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 227 din 22.12.2020.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de trecere pentru proprietarul imobilului identificat cu I.E. 106533 situat in Eforie Sud, strada Marii nr. 42-44.
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 9 – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 42 din 30.03.2023
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului f.n., in suprafață de 592 mp identificat cu I.E. 107876.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Bucovinei f.n., in suprafață de 131 mp identificat cu I.E. 108069.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 212 31.08.2023 și a HCL nr. 67 / 29.04.2021.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare pentru închirierea prin licitație publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafață de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare in sezonul estival 2024
Dl. Orbocea– Proiectul de hotârâre a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.
 
PCT. 14 – Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului privat al oraşului Eforie
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității prelungirii contractului de concesiune nr. 64 / 02.02.1999.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității prelungirii contractului de concesiune nr. 2 / 27.01.2014.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 17 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL Eforie nr. 179 / 31.07.2023 -constatarea încetării unor contracte de închiriere/ concesiune – titular Eliade M.A. S.R.L.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie, conform Legii 296 / 2023
Dl. Orbocea– Proiectul de hotârâre a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.
 
 
PUNCTE SUPLIMENTARE:
 
PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr. 282 / 31.10.2023.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici ai fisei de proiect cu titlul “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE  IN ORASUL EFORIE”.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai fisei de proiect cu titlul “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE  IN ORASUL EFORIE”.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 4  – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022 – aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 5 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Nord identificat cu I.E. 104759.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
PCT. 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 170 din 31.07.2023.
Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
 
Dl. Orbocea –  Declar ședință închisă. Mulțumesc tuturor ! O zi bună!
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                                                            SECRETAR GENERAL ORAȘ EFORIE
ORBOCEA DANIEL – VICTOR                                         PREOTEASA GABRIEL
Sari la conținut