Registrul pentru Evidența Hotărârilor Autorității Deliberative 2020

1 31.01.2020 Aprobare deviz general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Gradinita cu program prelungit EN"
2 31.01.2020 Propunere calificativ la evaluare performante profesionale individuale secretar general an 2019
3 31.01.2020 Aprobare retea scolara unitati de invatamant preuniversitar OE an scolar 2020-2021
4 31.01.2020 Aprobare plan actiuni si lucrari de interes local pt anul 2020
5 31.01.2020 Acordare 500 kg/familie lemne de foc pt incalzire sezon rece 2019-2020
6 31.01.2020 Completare HCL nr.98/2019 cu beneficiar Dragomir George
7 31.01.2020 Modificare termene din HCL nr.253/2018 prelungire 6 luni, Lica Alexandrina
8 31.01.2020 Modificare termene din HCL nr.135/2019 prelungire 6 luni, Niga Vasile
9 31.01.2020 Corectare eroare materiala HCL nr.184/2019 Visinoae Andrei si Ionela
10 31.01.2020 Modificare HCL nr.80/2019, str.Mugurilor in loc de str.Faleza, Jecu Nicolae
11 31.01.2020 Completare HCL nr.122/2018 cu moneda in care este aprobata redeventa
12 31.01.2020 Aprobare prelungire contract inchiriere nr.1/2014, SC Pro Diagnostic SRL
13 31.01.2020 Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 84 mp, EN, str.Diamant
14 31.01.2020 Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 59 mp, ES, str.M.Eminescu
15 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare directa teren 433 mp, ES, str.Progresului
16 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare prin licitatie publica teren 390 mp, EN, str.V.Alecsandri
17 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare prin licitatie publica teren 149 mp, EN, str.M.Kogalniceanu
18 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 1013 mp, EN, str.Brizei
19 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren110 mp, EN, str.Panselelor
20 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 77 mp, EN, str.Panselelor
21 31.01.2020 Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 203 mp, EN, str.Grivita
22 31.01.2020 Revocare HCL nr.92/2015 si HCL nr.245/2017
23 31.01.2020 Incetare folosinta asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr.15/2003
24 31.01.2020 Aprobare incheiere protocol de colaborare pentru colectare si valorificare deseuri ambalaje cu SC Green Point Management SA
25 31.01.2020 Aprobare incheiere contract comodat cu SC Efo Urban SRL pt autoutilitara WV
26 31.01.2020 Actualizare stat de functii si organigrama UAT Eforie
27 20.02.2020 Constatare incetare de drept mandat de consilier local si declarare loc vacant in cadrul CLE
28 20.02.2020 Aprobare BVC OE
29 20.02.2020 Actualizare HCL nr.68/14.06.2019
30 27.02.2020 Validare mandat consilier local Berheci Georgiana
31 27.02.2020 Aprobare numar si cuantum burse aferente an scolar 2019-2020 pt invatamantul preuniversitar UAT Eforie
32 27.02.2020 Constituire drept de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in domeniul privat al UAT Eforie in favoarea proprietarilor constructiilor amplasate pe acestea
33 27.02.2020 Modificare HCL nr.15/2020
34 27.02.2020 Completare ROF activitati comerciale aprobat prin HCL nr.95/2016
35 27.02.2020 Aprobare valoare si durata realizare "Sistem informatic integrat pentru gestionare geospatiala GIS"
36 27.02.2020 Aprobare valoare si durata de realizare obiectiv investitii PUZ-uri
37 27.02.2020 Aprobare valoare si durata de realizare obiectiv de investitii "Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public OE"
38 27.02.2020 Completare si actualizare inventar bunuri care alcatuiesc domeniul privat al OE
39 27.02.2020 Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 434 mp, ES, str.Campului
40 31.03.2020 Alegere presedinte de sedinta CLE - Tode Antonela
41 31.03.2020 Completare ROF CLE aprobat prin HCL nr.226/29.11.2019
42 31.03.2020 Rectificare BVC
43 31.03.2020 Stabilirea unor masuri fiscale
44 31.03.2020 Suspendarea temporara a CNI Promovare Turistica precum si a raporturilor de munca pt salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste centre
45 31.03.2020 Suspendarea temporara a activitatii pentru unele institutii aflate in subordinea CLE
46 15.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
47 15.04.2020 privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie – Anexa 1 la HCL nr. 38/2020
48 15.04.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”
49 15.04.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”
50 30.04.2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2021
51 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
52 30.04.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru exercițiu financiar al anului 2019
53 30.04.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru trimestrul I al anului 2020”
54 30.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 199/11.09.2018
55 30.04.2020 privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie Anexa 1 la HCL nr. 38/2020
56 30.04.2020 privind aprobarea achiziției de expertiză judiciară contabilă
57 30.04.2020 privind actualizarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului de salubrizare a Oraşului Eforie
58 30.04.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 31 din 07.06.2000
59 28.05.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
60 28.05.2020 Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor module in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare
61 28.05.2020 Privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aditionarea Contractului de concesiune nr.7/11.12.2009
62 28.05.2020 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie – Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud, pentru anul scolar 2019 - 2020, semestrul II
63 28.05.2020 Modificarea anexei la HCL nr.31/27.02.2020 avand in vedere aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie
64 28.05.2020 Dezmembrarea imobilului cu numar cadastral 100888
65 28.05.2020 Trecerea unor imobile teren din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului
66 28.05.2020 Modificarea unui termen din HCL nr.100/28.06.2019 avand in vedere vanzarea terenului in suprafata de 278 mp, aferent locuintei situata in Eforie Sud, str.Negru Voda nr.40, catre Bosno Lucia, completata prin HCL nr.38/27.02.2020
67 28.05.2020 Aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999
68 28.05.2020 Modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 375 din anexa 1 la HCL nr.38/2020, avand in vedere completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie
69 28.05.2020 Modificarea Contractului de concesiune nr.45/29.08.1997 titular Arhiepiscopia Tomisului
70 28.05.2020 Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului
71 28.05.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 103 mp
72 28.05.2020 Aprobarea Raportului de evaluare nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Dorobantilor, lot 502 partial din parcelarea Zona B, in suprafata de 13 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 218 mp, identificat cu IE 106758
73 28.05.2020 Aprobarea Raportului de evaluare nr.9923/15.05.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Talazului, lot 16 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 356 mp identificat cu IE 106003
74 28.05.2020 Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vega, lot 290 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 55 mp,
75 28.05.2020 Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr.4, lot 23 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 338 mp, precum si a documentatiei de licitatie
76 28.05.2020 Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 388 mp, identificat cu IE 106853, precum si a documentatiei de licitatie
77 28.05.2020 Actualizarea suprafetei unor imobile teren care fac parte din domeniul privat al orasului
78 28.05.2020 Aprobarea instituirii dreptului de servitute de trecere in favoarea UAT Eforie asupra imobilului proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL identificat cu IE 101219
79 28.05.2020 Aprobarea procedurii de autorizare pentru lucrarile de bransament/racord executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta pe raza Orasului Eforie
80 28.05.2020 Aprobarea studiului de fezabilitate “Extindere retea electrica de interes public zona strada Garii, localitatea Eforie Nord, judet Constanta”
81 28.05.2020 Inventarierea in domeniul privat al orasului a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei “Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”
82 28.05.2020 Aprobarea Procesului verbal nr.32727/12.12.2019 al comisiei constituita prin HCL nr.106/29.06.2016, modificata prin HCL nr.183/03.11.2016,HCL nr.63/31.05.2017,HCL nr.200/27.09.2018, HCL nr.2/30.01.2019
83 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U4
84 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U9
85 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U9
86 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U4
87 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C1-U2
88 28.05.2020 Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.1, ap.5, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U5
89 28.05.2020 Aprobarea Procesului verbal nr.5027/28.02.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019
90 28.05.2020 Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020 in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri
91 28.05.2020 Aprobarea planului de masuri pentru repartizarea unor locuinte care sa respecte anexa nr.1 din Legea nr.114/1996
92 28.05.2020 Aprobarea incheierii unui act aditional la protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in Orasul Eforie incheiat cu SC Greenpoint Management SA
93 28.05.2020 Aprobarea parteneriatului propus de Centrul Ceh Bucuresti pentru anul 2020
94 28.05.2020 Aprobarea organizarii Festivalului “Cant si joc pe plai dobrogean”
95 28.05.2020 Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”
96 28.05.2020 Modificarea art.1 a HCL nr.124 din 31.07.2017 prin care s-a aprobat contractarea de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 24.000.000 lei
97 28.05.2020 Aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări
98 28.05.2020 Aprobarea unor casari
99 28.05.2020 Unele măsuri financiar-bugetare
100 28.05.2020 Prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D
101 28.05.2020 Aprobarea Procesului verbal al comisiei nr.8985/22.05.2020
102 30.06.2020 Alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie
103 30.06.2020 Reglementarea temporară a circulației pe bd. Tudor Vladimirescu din loc. Eforie Nord și str. Faleza / Dezrobirii din loc. Eforie Sud
104 30.06.2020 Campania de sterilizare a cainilor de rasa comuna in Orasul Eforie
105 30.06.2020 Incetarea Contractului de inchiriere nr.05/2015
106 30.06.2020 Reluarea activitatii la Gradinita “Albatros” pe durata vacantei de vara
107 30.06.2020 Reluarea activitatii la Cresa Oras Eforie pe durata vacantei de vara
108 30.06.2020 Aprobarea tarifelor pentru inchirierea teatrelor de vara din Orasul Eforie
109 30.06.2020 Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului
110 30.06.2020 Actualizarea suprafetei unor imobile care fac parte din domeniul privat la Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr.38/2020
111 30.06.2020 Constituirea unui drept de servitute pentru lotul nr.346 din parcelarea Tuzla Techirghiol
112 30.06.2020 Prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr.01/02.12.2019
113 30.06.2020 Modificarea Contractului de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008
114 30.06.2020 Aprobarea prelungirii termenului din HCL nr.147/29.08.2019
115 30.06.2020 Aditionarea Contractului de concesiune nr.72/09.09.1998 si completarea anexei nr.1 la HCL nr.38/2020
116 30.06.2020 Modificarea suprafetei imobilelor teren cu numar de inventar 708 si 711 din
117 30.06.2020 Aditionarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999
118 30.06.2020 Aditionarea Contractului de concesiune nr.119/19.04.1999
119 30.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Neptun prin lotul 835, lot 7 (CFR), parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 121 mp, identificat cu IE 106260 precum si a documentatiei de licitatie
120 30.06.2020 Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.30560/5/22.11.2019, ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot 751, parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638, inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp
121 30.06.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sus, strada Sirius nr.17, lot 727 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp
122 30.06.2020 Trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al orasului/scoaterea din functiune si transmiterea gratuita catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral
123 30.06.2020 Completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, Cap.2, Sectiunea a 7-a Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea
124 30.06.2020 Aprobarea Procedurii pentru identificarea si sanctionarea unor categorii de utilizatori care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor
125 30.06.2020 Aprobarea transferului prin contract de vanzare-cumparare a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei „Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”
126 30.06.2020 Aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Chirvasuta Ioana Anca
127 30.06.2020 Modificarea și completarea Regulamentului pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare ale oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale aprobat prin HCL nr. 257/28.11.2018
128 30.06.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Eforie
129 30.06.2020 Completarea Planului de Pază, Ordine și Siguranță Publică al orașului Eforie
130 30.06.2020 Inchirierea unui teren in suprafata de 15.200 mp pentru organizare de santier catre ABADL
131 30.06.2020 Punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Bazei Sportive din Eforie Nord pentru un numar de maxim 15 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive
132 06.07.2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 60/28.05.2020 privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică precum și a valorii minime de pornire a licitației a modulelor în suprafață de 5 mp fiecare, situate în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare
133 06.07.2020 privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta
134 06.07.2020 privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 87 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta,Carte funciara nr.103413-C1-U2
135 14.07.2020 "privind repartizarea unor locuințe care să respecte anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996"
136 14.07.2020 privind aprobarea intocmirii documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de transport calatori
137 30.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Eforie
138 30.07.2020 Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul II al anului 2020
139 30.07.2020 Instituire taxe de publicitate
140 30.07.2020 Incetarea aplicabilitatii HCL nr.276/19.12.2018 privind imputernicirea reprezentantului Orasului Eforie in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
141 30.07.2020 Stabilirea unui drept de folosinta pentru un teren in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA
142 30.07.2020 Aprobarea prelungirii termenului art.7.2.4 din Contractul de superficie nr.3/24.10.2017
143 30.07.2020 Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Eforie si demolarea imobilului constructie Internat Scolar (C1) si anexele acestuia (C2-C11) situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr.80, judet Constanta, numar cadastral 103881, inscris in Cartea funciara nr.103881 a Orasului Eforie
144 30.07.2020 Aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu IE 106755
145 30.07.2020 Modificarea HCL nr.116 din 30.06.2010 –aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Munteanu Elena
146 30.07.2020 Justificarea unei inscrieri provizorii
147 30.07.2020 Aditionarea Contractului de folosinta nr.108/05.08.1999
148 30.07.2020 Modificarea unor termene din HCL nr.138/31.07.2019 –aprobarea suprafetei si a vanzarii terenului aferent celor doua locuinte din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, nr.33
149 30.07.2020 Modificarea unor termene din HCL nr.92/28.06.2019–privind aprobarea suprafetei si a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei situata in Eforie Sud, str. Abrud (actual str.Atlas) nr.7
150 30.07.2020 Aditionarea Contractului de folosinta nr.4/19.03.2008
151 30.07.2020 Modificarea suprafetei unor imobile din HCL nr.38/2020
152 30.07.2020 Modificarea HCL nr. 108/30.06.2020 – aprobarea tarifelor pentru închirierea Teatrelor de Vară din Orașul Eforie
153 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 5, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 103 mp,
154 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.6966/30.03.2020, pozitia 2, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.6B, lot 2820 partial, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 59 mp, identificat cu IE 104000, precum si a documentatiei de licitatie
155 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dunarii, loturi 327, 329, 330, 388, 389, 390, 391 – lotul 1, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 756 mp, identificat cu IE 106341, precum si a documentatiei de licitatie
156 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 3, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor, lot 99, parcelarea Sotii Sabo, in suprafata de 267 mp, precum si a documentatiei de licitatie
157 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 127 mp, identificat cu IE 106745
158 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL
159 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721
160 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL cu nr.S15.02/10.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721, precum si a documentatiei de licitatie
161 30.07.2020 Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL
162 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, loturile 130, 131 din parcelarea Eforie Spitalelor Civile Bucuresti, în suprafata de 275 mp
163 30.07.2020 Aprobarea valorii de vanzare a imobilului teren in suprafata de 72 mp situat in Eforie Nord, str.Mihai Eminescu nr.2B, reprezentand lotul nr.192 (70) din parcelarea SA Techirghiolul
164 30.07.2020 Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie aprobat prin HCL nr. 38/2020
165 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Horia, în suprafata de 91 mp
166 30.07.2020 Radierea imobilului cu numar de inventar 139 din anexa 2 la HCL nr.38/2020
167 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 127 mp
168 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 150 mp din acte (147 mp din masuratori)
169 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, lot 1778 partial, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 152 mp
170 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dezrobirii nr.22, lot 39 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata indiviză de 191 mp
171 30.07.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a constructiei cu destinatia de locuinta si a terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului nr.27
172 30.07.2020 Completarea HCL nr.114/30.06.2020
173 30.07.2020 Modificarea art. 10 lit.a) din Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Eforie, aprobat prin HCL nr. 95/29.06.2016 cu modificările și completările ulterioare
174 31.08.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
175 31.08.2020 Actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – Orasul Eforie prin detalierea unor prioritati de investitii
176 31.08.2020 Aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul Orasului Eforie
177 31.08.2020 Instituirea unor masuri fiscale
178 31.08.2020 Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, aprobat prin HCL nr.38/2020
179 31.08.2020 Modificarea si completarea HCL nr.67/28.05.2020 avand in vedere aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999
180 31.08.2020 Stabilirea regimului juridic si destinatiei unor suprafete de teren in vederea asigurarii dreptului de trecere pentru proprietarii unor imobile constructii
181 31.08.2020 Constituirea unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 29 mp in favoarea numitilor Marcu Nicu si Marcu Simona
182 13.09.2020 "privind aprobarea scenariului de funcționare pentru Creşa Oraşului Eforie  la inceputul anului scolar 2020 - 2021
183 13.09.2020 privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2020-2021
184 16.09.2020 "privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
185 18.09.2020 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Eforie
186 18.09.2020 Modificarea art.2 din HCL nr.171/29.08.2019-stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte
187 18.09.2020 Aprobarea Procesului verbal nr.19381/03.09.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019
188 18.09.2020 Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, aprobat prin HCL nr.38/2020
189 18.09.2020 Modificarea suprafetelor imobilului cu numar de inventar 87 din anexa nr.2 la HCL nr.38/2020
190 18.09.2020 Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie
191 18.09.2020 Aprobarea acordarii unei subventii de la bugetul local
192 18.09.2020 Dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020
193 18.09.2020 privind justificarea unor înscrieri provizorii
194 18.09.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4473 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie, in favoarea SC Covasna Estival 2002 SA, proprietara constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Faleza nr.2
195 12.11.2020 alegere presedinte de sedinta CLE - Samson Elisabeta
196 12.11.2020 constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al orașului Eforie în mandatul 2020 – 2024
197 26.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
198 26.11.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforiepentru trimestrul III al anului 2020
199 26.11.2020 privind modificarea anexei 1 la HCL nr.54/30.04.2020
200 26.11.2020 Aprobarea completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
201 26.11.2020 Aprobarea continuarii executarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative” si aprobarea valorii lucrarilor ramase de executat
202 26.11.2020 Aditionarea Contractului de concesiune nr.99/13.05.1996
203 26.11.2020 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant de stat si privat din Orasul Eforie in anul scolar 2020-2021
204 26.11.2020 Aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.278/19.12.2018 pentru imobilul situat in Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.22 – Restaurant Cosmos – proprietatea Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM
205 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol,
206 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu, in suprafata de 157,61 mp, lot 5439 partial din parcelarea Movila Techirghiol
207 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, Str.I.C.Bratianu, lot 198 patial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 60 mp
208 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.M.Eminescu, reprezentand lotul nr.2117 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 28 mp
209 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.871/28.07.2006
210 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificate cu numere cadastrale 77-C3 si
211 26.11.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 62 mp identificat cu IE 107076
212 26.11.2020 Aprobarea raportului de evaluare inregistrat la SC Geco Mec 2003 SRL cu nr.S15.04/10.03.2020, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 81 mp, identificat cu IE 106691,
213 26.11.2020 Aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie
214 26.11.2020 Completarea obiectului de activitate al SC Efo Urban SRL
215 26.11.2020 Atribuirea in proprietate a unor suprafete de teren aferente locuintelor, conform prevederilor Legii nr.341/2004
216 26.11.2020 Inchirierea unui teren in suprafata de 10.000 mp situat in Eforie Sud pentru organizare de santier
217 26.11.2020 Inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier
218 26.11.2020 Inchirierea unui teren in suprafata de 15.000 mp pentru organizare de santier
219 26.11.2020 Inchirierea de principiu a unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Nord str.Brizei-
220 26.11.2020 Inchirierea de principiu a unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Sud str.Progresului - statie autobuze
221 09.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
222 18.12.2020 aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 și a numarului burselor scolare pentru semestrul I pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie
223 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
224 22.12.2020 Aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2020
225 22.12.2020 Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Eforie
226 22.12.2020 Dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 4018 din anexa 1 la HCL nr.38/2020
227 22.12.2020 Desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor imobile
228 22.12.2020 Modificarea HCL nr.248/28.11.2018 si a HCL nr.249/28.11.2018
229 22.12.2020 Aprobarea denumirii strazii si a numerelor administrative a unor imobile din Orasul Eforie
230 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de 42 mp
231 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius nr.1, in suprafata de 300 mp, lot 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol
232 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, reprezentand loturile 773, 774 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 320 mp
233 22.12.2020 aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 180 mp
234 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp
235 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Sirius, lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 300 mp
236 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 9 mp
237 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 25 mp
238 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent reprezentand loturile nr.202 si nr.204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp
239 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp
240 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 20 mp
241 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 172 mp identificat cu IE 107086
242 22.12.2020 aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Sirenei, in suprafata de 149 mp, lot 22b din parcelarea Sotii Sabo
243 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.25 si a terenului aferent
244 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges nr.27, in suprafata de 800,90 mp lot 5257 din parcelarea Movila Techirghiol
245 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 9 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 108 mp
246 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 10 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 144 mp
247 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 12 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 114 mp
248 22.12.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, in suprafata de 275 mp, identificat cu IE 107144, precum si a documentatiei de licitatie
249 22.12.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 3) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 1081 mp, precum si a documentatiei de licitatie
250 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021
251 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Discoteca Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, in suprafata de 332 mp
252 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Restaurant Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificat cu numar cadastral 77-C1, inscris in CF nr.102930-C1, in suprafata de 1782 mp
253 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Hotel Dumbrava situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8
254 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.870/28.07.2006, in suprafata de 297 mp
255 22.12.2020 Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1) ce stabileste pretul minim de vanzare, si a vanzarii
256 22.12.2020 Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, reprezentand loturile 5022, 5030, 5031 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp
257 22.12.2020 Aprobarea semnarii unui proces verbal de vecinatate
258 22.12.2020 Acordarea dreptului de uz si servitute pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu gaze naturale a imobilelor constructii
259 29.12.2020 Aprobarea nivelului impozitului asupra mijloacelor de transport prevazut la art.470 alin.5 si alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercitiul financiar 2021
Sari la conținut