Hotărâri de Consiliu Local – anul 2020

H.C.L. 28.05.2020
HCL 59 din 28.05.2020 – Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 60 din 28.05.2020 – Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor module in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

HCL 61 din 28.05.2020 – Privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aditionarea Contractului de concesiune nr.7/11.12.2009

HCL 62 din 28.05.2020 – Aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie – Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud, pentru anul scolar 2019 – 2020, semestrul II

HCL 63 din 28.05.2020 – Modificarea anexei la HCL nr.31/27.02.2020 avand in vedere aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie

HCL 64 din 28.05.2020 – Dezmembrarea imobilului cu numar cadastral 100888

HCL 65 din 28.05.2020 – Trecerea unor imobile teren din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului

HCL 66 din 28.05.2020 – Modificarea unui termen din HCL nr.100/28.06.2019 avand in vedere vanzarea terenului in suprafata de 278 mp, aferent locuintei situata in Eforie Sud, str.Negru Voda nr.40, catre Bosno Lucia, completata prin HCL nr.38/27.02.2020

HCL 67 din 28.05.2020 – Aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999

HCL 68 din 28.05.2020 – Modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 375 din anexa 1 la HCL nr.38/2020, avand in vedere completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie

HCL 69 din 28.05.2020 – Modificarea Contractului de concesiune nr.45/29.08.1997 titular Arhiepiscopia Tomisului

HCL 70 din 28.05.2020 – Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului

HCL 71 din 28.05.2020 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 103 mp

HCL 72 din 28.05.2020 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Dorobantilor, lot 502 partial din parcelarea Zona B, in suprafata de 13 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 218 mp, identificat cu IE 106758

HCL 73 din 28.05.2020 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.9923/15.05.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Talazului, lot 16 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 356 mp identificat cu IE 106003

HCL 74 din 28.05.2020 – Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vega, lot 290 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 55 mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 75 din 28.05.2020 – Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr.4, lot 23 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 338 mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 76 din 28.05.2020 – Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 388 mp, identificat cu IE 106853, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 77 din 28.05.2020 – Actualizarea suprafetei unor imobile teren care fac parte din domeniul privat al orasului

HCL 78 din 28.05.2020 – Aprobarea instituirii dreptului de servitute de trecere in favoarea UAT Eforie asupra imobilului proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL identificat cu IE 101219

HCL 79 din 28.05.2020 – Aprobarea procedurii de autorizare pentru lucrarile de bransament/racord executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta pe raza Orasului Eforie

HCL 80 din 28.05.2020 – Aprobarea studiului de fezabilitate “Extindere retea electrica de interes public zona strada Garii, localitatea Eforie Nord, judet Constanta”

HCL 81 din 28.05.2020 – Inventarierea in domeniul privat al orasului a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei “Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”

HCL 82 din 28.05.2020 – Aprobarea Procesului verbal nr.32727/12.12.2019 al comisiei constituita prin HCL nr.106/29.06.2016, modificata prin HCL nr.183/03.11.2016,HCL nr.63/31.05.2017,HCL nr.200/27.09.2018, HCL nr.2/30.01.2019

HCL 83 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U4

HCL 84 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U9

HCL 85 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U9

HCL 86 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U4

HCL 87 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C1-U2

HCL 88 din 28.05.2020 – Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.1, ap.5, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U5

HCL 89 din 28.05.2020 – Aprobarea Procesului verbal nr.5027/28.02.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019

HCL 90 din 28.05.2020 – Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020 in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri

HCL 91 din 28.05.2020 – Aprobarea planului de masuri pentru repartizarea unor locuinte care sa respecte anexa nr.1 din Legea nr.114/1996

HCL 92 din 28.05.2020 – Aprobarea incheierii unui act aditional la protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in Orasul Eforie incheiat cu SC Greenpoint Management SA

HCL 93 din 28.05.2020 – Aprobarea parteneriatului propus de Centrul Ceh Bucuresti pentru anul 2020

HCL 94 din 28.05.2020 – Aprobarea organizarii Festivalului “Cant si joc pe plai dobrogean”

HCL 95 din 28.05.2020 – Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”

HCL 96 din 28.05.2020 – Modificarea art.1 a HCL nr.124 din 31.07.2017 prin care s-a aprobat contractarea de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 24.000.000 lei

HCL 97 din 28.05.2020 – Aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 4.500.000 lei pentru asigurarea partiala a fondurilor necesare implementarii obiectivului de interes public local “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in orasul Eforie, Judetul Constanta”

HCL 98 din 28.05.2020 – Aprobarea unor casari

HCL 99 din 28.05.2020 – Unele măsuri financiar-bugetare

HCL 100 din 28.05.2020 – Prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D

HCL 101 din 28.05.2020 – Aprobarea Procesului verbal al comisiei nr.8985/22.05.2020

H.C.L. 30.04.2020
HCL nr. 50 din 30.04.2020 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile in orasul Eforie pentru anul 2021

HCL nr. 51 din 30.04.2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

HCL nr. 52 din 30.04.2020 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Eforie pentru exercitiul financiar al anului 2019

HCL nr. 53 din 30.04.2020 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Eforie pentru trimestrul I al anului 2020

HCL nr. 54 din 30.04.2020 – privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 199/ 11.09.2018

HCL nr. 55 din 30.04.2020 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Eforie . Anexa 1 la HCL nr. 38/2020

Anexa la HCL nr. 55 din 30.04.2020

HCL nr. 56 din 30.04.2020 – privind aprobarea achizitiei de expertiza judiciara contabila

HCL nr. 57 din 30.04.2020 – privind actualizarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de salubrizare a Orasului Eforie

HCL nr. 58 din 30.04.2020 – privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 31 din 07.06.2000

H.C.L. 15.04.2020
HCL 46 din 15.04.2020– privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 47 din 15.04.2020– privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie – Anexa 1 la HCL nr. 38/2020

HCL 48 din 15.04.2020– privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”

HCL 49 din 15.04.2020– privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”

H.C.L. 31.03.2020
H.C.L. 40/ 31.03.2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

H.C.L. 41/ 31.03.2020 – privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019

H.C.L. 42/ 31.03.2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

H.C.L. 43/ 31.03.2020 – privind stabilirea unor măsuri fiscale

H.C.L. 44/ 31.03.2020 – privind suspendarea temporară a activităţii Centrelor Nationale de Informare şi Promovare Turistică precum şi suspendarea temporară a raporturilor de muncă pentru salariaţii care îşi desfăşoare activitatea în aceste centre

H.C.L. 45/ 31.03.2020 -privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii aflateîn subordinea Consiliului Local al Oraşului Eforie

H.C.L. 27.02.2020
H.C.L. 30 / 27.02.2020 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Berheci Georgiana

H.C.L. 31 / 27.02.2020 – privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie

H.C.L. 32 / 27.02.2020 – privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in domeniul privat al Orasului Eforie in favaoarea proprietarilor de constructii amplasate pe acestea

H.C.L. 33 / 27.02.2020 – privind modificarea HCL nr. 15/2020 -aprobarea Raportului de evaluare nr.30560/4/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, parcelarea Movila Techirghiol, identificat cu IE 106769, in suprafata de 433 mp-

H.C.L. 34 / 27.02.2020 – privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Eforie aprobat prin HCL nr. 95/29.06.2016 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L. 35 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru obiectivul de investiții “Sistem informatic integrat pentru gestionarea geospaţială a activităţii, automatizarea de procese şi analiză şi raportare inteligente în cadrul Primăriei Oraşului Eforie”

H.C.L. 36 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru unele obiective de investiţii „Planuri Urbanistice Zonale”

H.C.L. 37 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, extindere şi modernizare sistem de iluminat public în oraşul Eforie”

H.C.L. 38 / 27.02.2020 – privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

Anexa nr. 1 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 2 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 3 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 4 la HCL 38 din 2020

H.C.L. 39 / 27.02.2020 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Campului, loturi 5629, 5630, 5631, 5636, 5637 din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 434 mp

H.C.L. 20.02.2020
H.C.L. 27 – Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și declararea locului vacant în cadrul Consiliului Local al Oraşului Eforie

H.C.L. 28 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2020

Anexa H.C.L. 28

H.C.L. 29 – Privind actualizarea HCL nr. 68 din 14.06.2019 – APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICA A PROIECTULUI CU TITLUL “ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

H.C.L. 31.01.2020
HCL 1 – Privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Gradinita cu program prelungit Eforie Nord”

HCL 2 – Privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al orașului Eforie pentru anul 2019

HCL 3 – Privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2020-2021

HCL 4 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001, pentru anul 2020

HCL 5 – Privind acordarea unei cantități de 500 kg/familie lemne de foc provenite din tăierea/toaletarea unor copaci situați pe domeniul public unor familii/persoane singure defavorizate care folosesc pentru încălzirea locuinței combustibili solizi în sezonul rece 2019-2020

HCL 6 – Privind completarea HCL nr. 98 / 28.06.2019

HCL 7 – Privind modificarea unor termene aprobate prin HCL nr. 253/ 28.11.2018

HCL 8 – Privind modificarea unui termen din HCL nr.135/31.07.2019

HCL 9 – Privind corectare eroare materială din HCL nr. 184 / 30.09.2019

HCL 10 – Privind modificarea HCL nr. 80 / 28.06.2019

HCL 11 – Privind completarea HCL nr. 122 / 29.06.2018

HCL 12 – Privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 1/18.12.2014 modificat prin Actul Adițional nr. 1/29.08.2017 – titular SC PRO DIAGNOSTIC SRL

HCL 13 – Privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Diamant, loturi nr.162, 163, 164 partiale din parcelarea Techirghiolul SA, in suprafata de 84 mp

HCL 14 – Privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.6B, lot 2820 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 59 mp, identificat cu IE 104000

HCL 15 – Privind aprobarea Raportului de evaluare nr.30560/4/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, parcelarea Movila Techirghiol, identificat cu IE 106769, in suprafata de 433 mp

HCL 16 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Vasile Alecsandri din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 390 mp, cu destinatia de parcare, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 17 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, lot 2 partial, din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 149 mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 18 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Brizei, loturi 16, 17 partiale, din parcelarea R. Leautey, in suprafata de 1013 mp, cu destinatia de spatii verzi si cale de acces, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 19 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, lot Gara Eforia, parcelare R.Leautey, in suprafata de 110 mp, cu destinatia de spatii verzi, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 20 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, lot Gara Eforia, parcelare R.Leautey, in suprafata de 77 mp, cu destinatia de spatii verzi, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 21 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, alee acces din str.Grivita, loturi 27, 32 partiale, din parcelarea Butarascu, in suprafata de 203 mp, cu destinatia de parcare, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 22 – Privind revocarea HCL nr. 92/28.04.2015 si a HCL nr. 245/29.11.2017

HCL 23 – Privind incetarea folosintei asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003

HCL 24 – Privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in orasul Eforie cu S.C. Greenpoint Management S.A

HCL 25 – Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu SC Efo Urban SRL

HCL 26 – Privind actualizarea statului de funcții și a organigramei UAT Eforie

Skip to content