Hotărâri de Consiliu Local – anul 2020

H.C.L. 27.02.2020
H.C.L. 30 / 27.02.2020 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Berheci Georgiana

H.C.L. 31 / 27.02.2020 – privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie

H.C.L. 32 / 27.02.2020 – privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in domeniul privat al Orasului Eforie in favaoarea proprietarilor de constructii amplasate pe acestea

H.C.L. 33 / 27.02.2020 – privind modificarea HCL nr. 15/2020 -aprobarea Raportului de evaluare nr.30560/4/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, parcelarea Movila Techirghiol, identificat cu IE 106769, in suprafata de 433 mp-

H.C.L. 34 / 27.02.2020 – privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Eforie aprobat prin HCL nr. 95/29.06.2016 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L. 35 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru obiectivul de investiții “Sistem informatic integrat pentru gestionarea geospaţială a activităţii, automatizarea de procese şi analiză şi raportare inteligente în cadrul Primăriei Oraşului Eforie”

H.C.L. 36 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru unele obiective de investiţii „Planuri Urbanistice Zonale”

H.C.L. 37 / 27.02.2020 – privind aprobarea valorii şi a duratei de realizare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, extindere şi modernizare sistem de iluminat public în oraşul Eforie”

H.C.L. 38 / 27.02.2020 – privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

Anexa nr. 1 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 2 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 3 la HCL 38 din 2020

Anexa nr. 4 la HCL 38 din 2020

H.C.L. 39 / 27.02.2020 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Campului, loturi 5629, 5630, 5631, 5636, 5637 din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 434 mp

H.C.L. 20.02.2020
H.C.L. 27 – Privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și declararea locului vacant în cadrul Consiliului Local al Oraşului Eforie

H.C.L. 28 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2020

Anexa H.C.L. 28

H.C.L. 29 – Privind actualizarea HCL nr. 68 din 14.06.2019 – APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICA A PROIECTULUI CU TITLUL “ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

H.C.L. 31.01.2020
HCL 1 – Privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Gradinita cu program prelungit Eforie Nord”

HCL 2 – Privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al orașului Eforie pentru anul 2019

HCL 3 – Privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2020-2021

HCL 4 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001, pentru anul 2020

HCL 5 – Privind acordarea unei cantități de 500 kg/familie lemne de foc provenite din tăierea/toaletarea unor copaci situați pe domeniul public unor familii/persoane singure defavorizate care folosesc pentru încălzirea locuinței combustibili solizi în sezonul rece 2019-2020

HCL 6 – Privind completarea HCL nr. 98 / 28.06.2019

HCL 7 – Privind modificarea unor termene aprobate prin HCL nr. 253/ 28.11.2018

HCL 8 – Privind modificarea unui termen din HCL nr.135/31.07.2019

HCL 9 – Privind corectare eroare materială din HCL nr. 184 / 30.09.2019

HCL 10 – Privind modificarea HCL nr. 80 / 28.06.2019

HCL 11 – Privind completarea HCL nr. 122 / 29.06.2018

HCL 12 – Privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 1/18.12.2014 modificat prin Actul Adițional nr. 1/29.08.2017 – titular SC PRO DIAGNOSTIC SRL

HCL 13 – Privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Diamant, loturi nr.162, 163, 164 partiale din parcelarea Techirghiolul SA, in suprafata de 84 mp

HCL 14 – Privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.6B, lot 2820 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 59 mp, identificat cu IE 104000

HCL 15 – Privind aprobarea Raportului de evaluare nr.30560/4/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, parcelarea Movila Techirghiol, identificat cu IE 106769, in suprafata de 433 mp

HCL 16 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Vasile Alecsandri din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 390 mp, cu destinatia de parcare, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 17 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, lot 2 partial, din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 149 mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 18 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Brizei, loturi 16, 17 partiale, din parcelarea R. Leautey, in suprafata de 1013 mp, cu destinatia de spatii verzi si cale de acces, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 19 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, lot Gara Eforia, parcelare R.Leautey, in suprafata de 110 mp, cu destinatia de spatii verzi, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 20 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, lot Gara Eforia, parcelare R.Leautey, in suprafata de 77 mp, cu destinatia de spatii verzi, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 21 – Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr. 32243/09.12.2019 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, alee acces din str.Grivita, loturi 27, 32 partiale, din parcelarea Butarascu, in suprafata de 203 mp, cu destinatia de parcare, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 22 – Privind revocarea HCL nr. 92/28.04.2015 si a HCL nr. 245/29.11.2017

HCL 23 – Privind incetarea folosintei asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003

HCL 24 – Privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in orasul Eforie cu S.C. Greenpoint Management S.A

HCL 25 – Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu SC Efo Urban SRL

HCL 26 – Privind actualizarea statului de funcții și a organigramei UAT Eforie

Skip to content