H.C.L. 195 / 12.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

– Procesul Verbal nr. 23581/30.10.2020 privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Eforie;

– Ordinul Prefectului jud. Constanța nr. 716 / 02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Eforie,

– Prevederile art.123 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) precum și a art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se alege doamna SAMSON ELISABETA, pentru o perioada de trei luni, președinte de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orasului Eforie.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de  …14….. voturi “pentru”, …–…. voturi “împotrivă”, din totalul de 14 consilieri în funcție.

Eforie, 12.11.2020.

195

Sari la conținut